Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT - a teljes szabályzat letöltése

A jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) célja az érintett tájékoztatása arról, hogy az általa igénybe vett „Gold Club weboldal és webshop” szolgáltatás keretében a O&A Trade Magyarország Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Kápolna utca 13.; cégjegyzékszám: 13-09-182794; a továbbiakban „Szolgáltató”) milyen adatokat gyűjt az érintettől, hogyan kezeli, illetve használja fel, valamint kiknek teszi hozzáférhetővé azokat.

  1. Preambulum

A Szolgáltató számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban „Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során, a Szolgáltató rendelkezésére álló személyes adatok kezelése a „Gold Club weboldal és webshop” szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének szükségszerű és elengedhetetlen feltétele, ezen adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása vagy elmaradása esetén a Szolgáltatás nem vehető igénybe.

2. Értelmező rendelkezések

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.